Coastal Impression

Picture taken near Gijon, Asturia, North West of Spain, autumn 2008